side

Vilkår & Betingelser

"

Materialet på dette nettstedet (""nettstedet"") er levert av Electronic Pro. (""Headley Media Technology Division Ltd"") som en tjeneste for brukerne og kan kun brukes til informasjonsformål underlagt bestemmelsene nedenfor. Ved å laste ned materiale fra eller på annen måte bruke dette nettstedet, godtar du som bruker (""du/deg"") disse vilkårene (""avtalen""). Hvis du ikke godtar dem, ikke bruk nettstedet eller last ned noe materiale fra det. Du samtykker i at denne avtalen (og, hvis du er en bruker som har registrert seg på dette nettstedet (""Registrert bruker""), eventuelle bestemmelser som inngår i registreringsprosessen) er den fullstendige og eksklusive erklæringen om avtalen mellom Headley Media Technology Division Ltd og deg, som erstatter ethvert forslag eller tidligere avtale, muntlig eller skriftlig, og annen kommunikasjon mellom deg og Headley Media Technology Division Ltd knyttet til gjenstanden for denne avtalen. Headley Media Technology Division Ltd KAN REVIDERE DENNE AVTALEN NÅR SOM HELST VED Å OPPDATERE DENNE ARTIKKELEN. DU BØR BESØK DENNE SIDEN FRA TID TIL ANNEN FOR Å GJENNOMME DE GLEDENDE VILKÅRENE FORDI DE ER BINDENDE FOR DEG. VISSE BESTEMMELSER I DISSE VILKÅRENE KAN ERSTATTES AV UTTRYKKELIG BETEGNEDE JURIDISKE MERKNADER ELLER VILKÅR PÅ BESTEMTE SIDER PÅ DETTE NETTSTEDET.

GENERELT:

Dette nettstedet fungerer som et forum som lar deg finne og identifisere bestemte leverandører av programvare og tjenester (""leverandører""). Headley Media Technology Division Ltd kontrollerer ikke tidspunktet for eller måten som leverandørens produkter eller tjenester (""produkter"") blir levert til deg og garanterer ikke fullføring av noen transaksjon. Headley Media Technology Division Ltd kan nekte å levere tjenester under nettstedet til noen når som helst, etter eget skjønn.

INFORMASJON OM VAREMERKE:

Headley Media Technology Division Ltd® er et varemerke for Headley Media Technology Division Ltd for sine vurderingstjenester for spesialister og fagpersoner, nemlig å tilby elektroniske tjenester som potensielle kjøpere kan bruke til å lære om produkter og tjenester. Alle andre merkevarer, produkter, tjenester og prosessnavn som vises på dette nettstedet er varemerker av sine respektive innehavere. Headley Media Technology Division Ltd varemerker kan kun brukes med skriftlig tillatelse fra Headley Media Technology Division Ltd. Rettferdig bruk av Headley Media Technology Division Ltd varemerker for reklame og markedsføring av Headley Media Technology Division Ltd-produkter krever riktig anerkjennelse. Henvisning til eller bruk av et produkt, en tjeneste eller prosess innebærer ikke anbefaling, godkjenning, tilknytning eller sponsing av dette produktet, tjenesten eller prosessen fra Headley Media Technology Division Ltd.

ENKEL KOPIERINGLISENS:

Med mindre annet er angitt på dette nettstedet, kan du kun laste ned begrensede eksemplarer av informasjonen eller programvaren (""materiale"") som finnes på dette nettstedet til personlig, ikke-kommersiell intern bruk, med mindre annen bruk er spesifikt lisensiert av Headley Media Technology Division Ltd skriftlig, eller som tillatt av lisensvilkår som følger eller er levert med individuelt materiale. Dette er en lisens, ikke overføring av tittel, og er underlagt følgende begrensninger: du kan ikke: (a) bruke hvilken som helst automatisert prosess- eller programvarerobot til å se, laste ned, skrive ut eller på annen måte bruke innhold fra Headley Media Technology Division Ltd-nettsteder. (b) bruke noen av nettstedene eller innholdet med det formål å rekvirere, for noe produkt, løsning eller tjeneste, selskaper som har oppføringer eller innhold inkludert i nettstedsinnholdet, (c) endre materialet eller bruke det til et kommersielt formål, eller offentlig visning, ytelse, salg eller utleie, inkludert, uten begrensning, å legge ut materialet på en nettverkdatamaskin eller kringkaste dem i et medium; (d) dekompilere, dekonstruere eller demontere programvarematerialer unntatt og kun i den grad det er tillatt i gjeldende lov; (e) fjerne opphavsrettslige eller andre proprietærr merknader fra materialet; (f) overføre materialet til en annen person. Du samtykker i å forhindre uautorisert kopiering av materialet. Headley Media Technology Division Ltd forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i denne avtalen.

EIERSKAP AV MATERIALER:

Dette nettstedet og materialer som finnes der er underlagt copyright og er beskyttet av verdensomspennende copyright, varemerke, handelskjole og andre immaterielle lover og traktatbestemmelser og kan ikke kopieres, reproduseres, modifiseres, publiseres, lastes opp, legges ut, overføres eller distribueres på noen måte, uten skriftlig tillatelse fra Headley Media Technology Division Ltd' gitt på forhånd. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt her, gir ikke Headley Media Technology Division Ltd og dets leverandører, implisitt, estoppels eller på annen måte, noen uttrykkelig eller underforstått rett til deg under noen patenter, opphavsrett, varemerker eller forretningshemmelig informasjon. Andre rettigheter kan gis av Headley Media Technology Division Ltd skriftlig eller innlemmes andre steder i materialet. PASSORD: Hvis du er en registrert bruker, vil Headley Media Technology Division Ltd utstede visse passord og brukeridentifikasjonsnumre for tilgang til bestemte områder på nettstedet. Du samtykker i å ikke utlevere slike passord og brukeridentifikasjonsnumre som er utstedt til deg, til en tredjepart.

OPPHØR AV TILGANG:

Hvis du bryter med noen av vilkårene eller betingelsene i denne avtalen, kan Headley Media Technology Division Ltd, etter eget skjønn, (a) suspendere din tilgang til visse områder av nettstedet eller (b) avslutte din tilgang til visse områder av nettstedet. . Hvorvidt et brudd resulterer i suspensjon eller opphør avhenger av flere faktorer, inkludert, men ikke begrenset til, alvorlighetsgraden av bruddet, potensiell skade for andre brukere eller Headley Media Technology Division Ltd, og om bruddet gjentas eller blir kurert . Hvis Headley Media Technology Division Ltd suspenderer eller avslutter din rett til å få tilgang til eller bruke Headley Media Technology Division Ltd-nettstedet, skal Headley Media Technology Division Ltd innen 24 timer varsle deg om slik handling. Ved opphør vil du umiddelbart ødelegge materialet, og alle lisenser heri vil umiddelbart opphøre.

ANSVARSFRASKRIVELSE:

DETTE NETTSTEDET OG ALLE MATERIALER LEVERES ""SOM DE ER"" UTEN UTTRYKKET ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI AV NOE SLAG. Headley Media Technology Division Ltd OG / ELLER DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG GARANTIER FOR SALGSMERKELIGHET, OVERTREDELSE ELLER EGNETHET FOR ET SÆRLIG FORMÅL. VED INGEN ANLEDNING SKAL Headley Media Technology Division Ltd ELLER LEVERANDØRENE HOLDES ANSVARLIG FOR SPESIELLE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER ELLER EVENTUELLE SKADER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER FOR TAP AV PROFITT, AVBRUDD I VIRSOMHET, MISBRUK AV INFORMASJON) SOM OPPSTÅR ETTER BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE MATERIALENE ELLER NETTSTEDET, SELV OM Headley Media Technology Division Ltd HAR BLITT RÅDET TIL MULIGHETEN FOR SÅDANE SKADER. VED INGEN ANLEDNING ER Headley Media Technology Division Ltd, ELLER NOEN AV DINE OFFISERER, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER, HOLDES ANSVARLIG OVENFOR DEG FOR TAP ELLER SKADE SOM OPPSTÅR ELLER ER RELATERT TIL DENNE AVTALEN UAVHENGIG AV FORMEN FOR KRAV ELLER HANFLING, I ET BELØP SOM OVERSTIGER DET STØRRE AV (A) DE TOTALE AVGIFTER DU HAR BETALT TIL SELSKAPET (HVIS NOEN) ELLER (B) ETT HUNDRE DOLLAR ($ 100,00).

Fordi noen jurisdiksjoner forbyr utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, kan det hende at begrensningen ovenfor ikke gjelder deg. Uten å begrense det foregående, bør du være oppmerksom på at materialet kan inneholde feil, mangler, unøyaktigheter eller utdatert informasjon. Headley Media Technology Division Ltd gir ingen garantier for fullstendighet, nøyaktighet, tilstrekkelighet, valuta eller pålitelighet av noe materiale og kan ikke holdes ansvarlig for mangel av det foregående. Headley Media Technology Division Ltd forplikter seg ikke til å oppdatere materialet.

UTGIVELSE:

Headley Media Technology Division Ltd er ikke part i noe faktisk engasjement mellom leverandører og deg. Som et resultat har Headley Media Technology Division Ltd ingen kontroll over kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten til leverandører eller deres tjenester. Du er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som gjennomføres via kontoen din for å få tilgang til nettstedet. Headley Media Technology Division Ltd kan ikke og kontrollerer ikke om leverandører vil fullføre sine tjenester eller andre forpliktelser. Videre er det ikke kommersielt rimelig for Headley Media Technology Division Ltd å godkjenne leverandørene, og Headley Media Technology Division Ltd kan ikke og bekrefter ikke at hver leverandør er den de hevder å være. Headley Media Technology Division Ltd oppfordrer deg til å utvikle sikker forretningspraksis når du bruker Internett. Headley Media Technology Division Ltd oppfordrer deg også til å kommunisere direkte med leverandører fra nettstedet for å hjelpe deg med å evaluere hvem du har å gjøre med. Du løser Headley Media Technology Division Ltd (og dets agenter og ansatte) fra alle krav, krav og skader av enhver art (inkludert, men ikke begrenset til, faktiske, følgeskader, spesielle, straffende og tilfeldige skader), kjent og ukjent, mistenkt og intetanende, avslørt og ikke avslørt, som oppstår på grunn av eller på noen måte knyttet til forholdet ditt med leverandørene eller tjenestene som tilbys av leverandørene eller handlinger eller unnlatelser fra en leverandør . Under ingen omstendigheter vil Headley Media Technology Division Ltd holdes ansvarlig for rettslige skritt mot slike leverandører.

BRUKERINNSENDELSER:

Alt materiale, informasjon eller annen kommunikasjon du overfører eller legger ut på dette nettstedet, blir ansett som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær (""kommunikasjon""). Headley Media Technology Division Ltd har ingen forpliktelser med hensyn til kommunikasjonen, forutsatt at personlig identifiserbar informasjon skal håndteres på den måten som er angitt nedenfor. Headley Media Technology Division Ltd og dets designere vil være fri til å kopiere, utlevere, distribuere, innlemme og på annen måte bruke kommunikasjonen og all data, bilder, lyder, tekst og annet som er innfelt der for ethvert kommersielt eller ikke-kommersielt formål, forutsatt at personlig identifiserbar informasjon skal håndteres på den måten som er angitt nedenfor. Det er forbudt å legge ut eller overføre til eller fra dette nettstedet ulovlig, truende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk eller annet materiale som bryter med lov eller tredjeparts rettigheter.

BRUK AV PERSONLIG IDENTIFISERBAR INFORMASJON:

Personlig identifiserbar informasjon sendt av deg til Headley Media Technology Division Ltd gjennom skjemaer på nettstedet behandles i henhold til Headley Media Technology Division Ltdp personvernregler på dette nettstedet. Du godtar at du har lest og forstått personvernreglene.

LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER:

Eventuelle lenker på dette nettstedet kan la deg forlate nettstedet Headley Media Technology Division Ltd og gå til andre nettsteder. De lenkede nettstedene er ikke under kontroll av Headley Media Technology Division Ltd, og Headley Media Technology Division Ltd er ikke ansvarlig for innholdet, nøyaktigheten av det eller andre aspekter av et lenket nettsted eller noen lenker som finnes på et lenket nettsted. Headley Media Technology Division Ltd forbeholder seg retten til å avslutte enhver lenke eller lenkeprogram når som helst. Headley Media Technology Division Ltd støtter ikke selskaper eller produkter som det lenker til og forbeholder seg retten til å merke seg som sådan på nettstedet. Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til noen av tredjepartssidene som er lenket til på dette nettstedet, gjør du dette helt på egen risiko.

SKADESLØSHOLDELSE:

Du godtar herved, for egen regning, å skadesløsholde, forsvare og holde Headley Media Technology Division Ltd ute av fare for og mot tap, kostnad, skader, ansvar eller utgifter som oppstår som følge av eller i forbindelse med tredjeparts krav, handling eller påstand anlagt mot Headley Media Technology Division Ltd basert på eller i forbindelse med (a) en tvist mellom deg og en leverandør om vilkårene i en kontrakt eller knyttet til kjøp og salg av varer / tjenester, (b) et brudd fra deg av vilkårene og betingelsene i denne avtalen, eller (c) enhver handling fra deg eller en leverandør som bryter med noen lov, regulering eller rettigheter fra en tredjepart.

ØVRIG:

Headley Media Technology Division Ltd kontrollerer dette nettstedet fra sine kontorer i USA. Headley Media Technology Division Ltd gir ikke noe uttrykk for at materiale på nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk andre steder, og tilgang til dem fra områder der innholdet er ulovlig er forbudt. De som velger å få tilgang til dette nettstedet fra andre steder, gjør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse av gjeldende lokale lover. Du kan ikke bruke eller eksportere materialet i strid med Amerikanske eksportlover og forskrifter.

DENNE AVTALEN SKAL STYRES AV OG KONSTRUERES I SAMSVAR MED LOVENE I STATEN NEW YORK UTEN HENSYN TIL SINE REGLER FOR LOVKONFLIKTER. PARTENE ER ENIGE OM AT DET EKSKLUSIVE STEDET FOR ALLE HANDLINGER OG MEGLINGER VEDRØRENDE PÅ NOEN MÅTER TIL DENNE AVTALEN, KUN SKAL FINNE STED I FEDERAL- ELLER STATSRETT FOR KOMPETENT JURISDIKSJO BELIGGENDE I NEW YORK CITY, NEW YORK, USA Hvis noen bestemmelse i denne avtalen av en eller annen grunn holdes ugyldig eller ugyldig, så skal denne avtalen tolkes som om denne avtalen ikke inneholdt en slik bestemmelse. Ingen handlinger som følge av denne avtalen kan bli brakt frem av deg mer enn to år etter datoen årsaken til handlingen har påløpt. Du kan ikke overføre denne avtalen eller noen av dens rettigheter eller forpliktelser uten skriftlig samtykke gitt på forhånd fra Headley Media Technology Division Ltd, og et slikt forsøk på overførelse vil være ugyldig. Med forbehold for det foregående, skal denne avtalen være til fordel for og være bindende for tillatte etterfølgere, juridiske representanter og stedfortredere fra partene heretter. Til tross for noe annet som er angitt her til det motsatte, er forholdet mellom deg og Headley Media Technology Division Ltd kun et uavhengig entreprenørforhold, og ingenting her skal tolkes som å skape et partnerskap, fellesforetak, franchise, ansettelse eller noe annet byråforhold. mellom partene. Hvis en bestemmelse herunder blir erklært ugyldig av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal slik bestemmelse kun være ineffektiv i den grad det er ugyldig, slik at resten av denne bestemmelsen og alle gjenværende bestemmelser i denne avtalen vil fortsette i full kraft og virkning. Materialene leveres med ""BEGRENSEDE RETTIGHETER.”

"